De Kast - In nije dei
Tekst en muziek: Syb van de Ploeg, Kees Bode, Sytse Broersma, Nico Outhuijse, Peter van de Ploeg en Piet van der Kolk
(1996)


De nacht is foarby
De sinne is frij om heech te gean
Aanst wurdt it dei
De moarn is te nij om stil te stean
It libben wie wrang
It wachtsjen te lang, mar ’t nimt in kear
Wes mar net bang
Nea wer bang, it hoecht net mearDer sil gjin dei begjinne dat ik net by dy bin
Gjin oerwurk foar us rinne, sunder sinJou my dyn han, jou my dyn hert
Asto it doarst mei my
Hjir is myn han, hjir is myn hert
’k Jou myn bestean oan dy
Lang wie it kald en tsjuster, aanst komt de dei
Fynt it ljocht syn wei
Yn in nije dei’k Kaam net ut e rie
It paed dat ik gie, it wie sunder ein
De tiid dy’t der wie
It hert dat ik hie, it wie fersein
’k Ha my oan dy jun
Mysels yn dy fun, ’k gebjin op e nij
Leafde hat wun
Twa minsken bun, mar fugelfrijDer sil gjin dei begjinne dat ik net by dy bin
Gjin oerwurk foar us rinne, sunder sinJou my dyn han, jou my dyn hert
Asto it doarst mei my
Hjir is myn han, hjir is myn hert
’k Jou myn bestean oan dy
Lang wie it kald en tsjuster, aanst komt de dei
Fynt it ljocht syn wei
Yn in nije deiLang wie it kald en tsjuster, aanst komt de dei
Fynt it ljocht syn wei
Yn in nije dei

<<   Vorige nummer                     Overzicht jaren ’90                     Volgende nummer   >>
Naar boven                       Home